ข่าวและประกาศ

(ยังไม่มีข่าว)

รายวิชาที่มีอยู่

2-64-การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น-22

2-64-การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น-22

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมเชิ...
Course

2564-การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น-33

2564-การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น-33

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการพัฒนาโปรแกรมบนอ...
Course

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้  1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างแ...
Course

การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด32

การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด32

Course

การจัดการธุรกิจ

การจัดการธุรกิจ

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการทั่วไป  ก...
Course

การบริหารจัดการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

การบริหารจัดการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการบริหารเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การวางแผนออกแบบระ...
Course

การสร้างเว็บไซต์(พณค.21)

การสร้างเว็บไซต์(พณค.21)

Course

การสร้างเว็บไซต์ (พณค.23)

การสร้างเว็บไซต์ (พณค.23)

Course

โปรแกรมตารางงาน11-2563

โปรแกรมตารางงาน11-2563

Course

หลักการเขียนโปรแกรม‎ (พณค.12)

หลักการเขียนโปรแกรม‎ (พณค.12)

Course

หลักการเขียนโปรแกรม‎ (พณค.13)

หลักการเขียนโปรแกรม‎ (พณค.13)

Course

คู่มือฝึกอาชีพสำหรับนักศึกษา

คู่มือฝึกอาชีพสำหรับนักศึกษา

Course

21-22-65 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

21-22-65 การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

รหัสวิชา 30901-2003 รายวิชา การพัฒนาระบบฐานข้อมูล หน่วยกิต 3 บรร...
Course

การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้น-IT-1-65

การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้น-IT-1-65

รหัสวิชา20901-2005รายวิชาการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้...
Course

ระบบจัดการฐานข้อมูล-12-2565

ระบบจัดการฐานข้อมูล-12-2565

จุดประสงค์รายวิชา1. เข้าใจแนวคิดและการออกแบบระบบจัดการฐานข้อมูล 2....
Course

ระบบจัดการฐานข้อมูล11-2565

ระบบจัดการฐานข้อมูล11-2565

จุดประสงค์รายวิชา1. เข้าใจแนวคิดและการออกแบบระบบจัดการฐานข้อมูล 2....
Course

IT22-2564-การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

IT22-2564-การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 1. เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกร...
Course

IT21-2564-การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

IT21-2564-การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 1. เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกร...
Course

2-64-การพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์พกพา

2-64-การพัฒนาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์พกพา

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการพัฒนาโปรแกรมบนอ...
Course

2564-การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น-31

2564-การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น-31

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการพัฒนาโปรแกรมบนอ...
Course

2564-การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น-32

2564-การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพาเบื้องต้น-32

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการพัฒนาโปรแกรมบนอ...
Course

หลักการเขียนโปรแกรม-11

หลักการเขียนโปรแกรม-11

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม ...
Course

หลักการเขียนโปรแกรม-12

หลักการเขียนโปรแกรม-12

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม ...
Course

หลักการเขียนโปรแกรม-13

หลักการเขียนโปรแกรม-13

รหัสวิชา20204-2004รายวิชาหลักการเขียนโปรแกรมหน่วยกิต3บรรยาย/ทฤษฎี2ป...
Course

การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้น

การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้น

จุดประสงค์รายวิชา1. เข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนท...
Course

โปรแกรมฐานข้อมูล (64-23)

โปรแกรมฐานข้อมูล (64-23)

จุดประสงค์รายวิชา    เพื่อให้     1. ...
Course

วิชาโปรแกรมฐานข้อมูล (64-22)

วิชาโปรแกรมฐานข้อมูล (64-22)

จุดประสงค์รายวิชา    เพื่อให้     1. ...
Course

วิชาโปรแกรมฐานข้อมูล (64-21)

วิชาโปรแกรมฐานข้อมูล (64-21)

จุดประสงค์รายวิชา    เพื่อให้     1. ...
Course

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น23-2563

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น23-2563

Course

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น22-2563

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น22-2563

Course

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น21-2563

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น21-2563

Course

การเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก

การเขียนโปรแกรมติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก

Course

การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด

การเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด

Course

โปรแกรมตารางงาน12-2563

โปรแกรมตารางงาน12-2563

Course

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้   1. เข้าใจเกียวกับหลักการเขียน...
Course

หลักการเขียนโปรแกรม‎ (พณค.11)

หลักการเขียนโปรแกรม‎ (พณค.11)

Course

โปรแกรมฐานข้อมูล

โปรแกรมฐานข้อมูล

Course

การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้น

การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้น

จุดประสงค์รายวิชา1. เข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนท...
Course

การสร้างเว็บไซต์ (พณค.22)

การสร้างเว็บไซต์ (พณค.22)

Course

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น

 จุดประสงค์ของรายวิชา  เพื่อให้ 1. เข้าใจเกี่ยวกบ...
Course

การตัดต่อวีดิทัศน์ดิจิตอล

การตัดต่อวีดิทัศน์ดิจิตอล

Course

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

Course

การผลิตสื่อดิจิตอล(ชทลส.31)

การผลิตสื่อดิจิตอล(ชทลส.31)

1. จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้       &...
Course

โปรแกรมตารางงาน(กลุ่ม3)

โปรแกรมตารางงาน(กลุ่ม3)

Course

โปรแกรมตารางงาน(กลุ่ม1)

โปรแกรมตารางงาน(กลุ่ม1)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 1. เข้าใจหลักการทํางานของโปรแกรมตาร...
Course

โปรแกรมตารางงาน(กลุ่ม2)

โปรแกรมตารางงาน(กลุ่ม2)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 1. เข้าใจหลักการทํางานของโปรแกรมตาร...
Course

เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย

เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้   1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว...
Course

ระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์

ระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคว...
Course

โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ

โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกั...
Course

การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์G2

การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์G2

Course

โครงการ

โครงการ

Course

การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์

การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์

สมรรถนะรายวิชา1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์...
Course

การตัดต่อวีดิทัศน์ดิจิตอล

การตัดต่อวีดิทัศน์ดิจิตอล

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการและหลักการนำเสนองานทางด้านการจัดลำ...
Course

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การติด...
Course

ระบบจัดการฐานข้อมูล

ระบบจัดการฐานข้อมูล

Course

ความปลอดภัยและความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ

ความปลอดภัยและความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการด้านความมั่นคงและความเสี่ยงของระบบสา...
Course

เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูล

เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูล

เทคโนลยีระบบฐานข้อมูล
Course
Self enrolment

โครงการ

โครงการ

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้  1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างแล...
Course
Self enrolment

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   รหัสวิชา 3204-20...
Course

คณิตศาสตร์111

คณิตศาสตร์111

xxxx
Course

ภาษาอังกฤษครูนารี

ภาษาอังกฤษครูนารี

xxxxx
Course

สอบมาตรฐานสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

สอบมาตรฐานสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

Course