ข่าวและประกาศ

(ยังไม่มีข่าว)

รายวิชาที่มีอยู่

การจัดการธุรกิจ

การจัดการธุรกิจ

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการทั่วไป  ก...
Course

การบริหารจัดการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

การบริหารจัดการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการบริหารเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การวางแผนออกแบบระ...
Course

คู่มือฝึกอาชีพสำหรับนักศึกษา

คู่มือฝึกอาชีพสำหรับนักศึกษา

Course

เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย

เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้   1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว...
Course

ระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์

ระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคว...
Course

โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ

โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกั...
Course

การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์G2

การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์G2

Course

โครงการ

โครงการ

Course

การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์

การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์

สมรรถนะรายวิชา1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์...
Course

การตัดต่อวีดิทัศน์ดิจิตอล

การตัดต่อวีดิทัศน์ดิจิตอล

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการและหลักการนำเสนองานทางด้านการจัดลำ...
Course

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การติด...
Course

ระบบจัดการฐานข้อมูล

ระบบจัดการฐานข้อมูล

Course

ความปลอดภัยและความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ

ความปลอดภัยและความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการด้านความมั่นคงและความเสี่ยงของระบบสา...
Course

เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูล

เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูล

เทคโนลยีระบบฐานข้อมูล
Course
Self enrolment

โครงการ

โครงการ

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้  1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างแล...
Course
Self enrolment

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   รหัสวิชา 3204-20...
Course