ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการทั่วไป  การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการตลาด  การผลิตและปฏิบัติการ การจัดการเงิน การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การวิเคราะห์กระบวนการทำงานทางธุรกิจ

ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการบริหารเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การวางแผนออกแบบระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การให้บริการอินเตอร์เน็ต การจัดการอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบความปลอดภัย การควบคุมคุณภาพการให้บริการ