ข่าวและประกาศ

(No news has been posted yet)

Available courses

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้  1. เข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างแ...
Course

หลักการเขียนโปรแกรม‎ (พณค.12)

หลักการเขียนโปรแกรม‎ (พณค.12)

Course

การสร้างเว็บไซต์ (พณค.23)

การสร้างเว็บไซต์ (พณค.23)

Course

หลักการเขียนโปรแกรม‎ (พณค.13)

หลักการเขียนโปรแกรม‎ (พณค.13)

Course

การสร้างเว็บไซต์(พณค.21)

การสร้างเว็บไซต์(พณค.21)

Course

การจัดการธุรกิจ

การจัดการธุรกิจ

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการทั่วไป  ก...
Course

การบริหารจัดการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

การบริหารจัดการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการบริหารเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การวางแผนออกแบบระ...
Course

คู่มือฝึกอาชีพสำหรับนักศึกษา

คู่มือฝึกอาชีพสำหรับนักศึกษา

Course

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

จุดประสงค์รายวิชา เพือให้   1. เข้าใจเกียวกับหลักการเขียน...
Course

หลักการเขียนโปรแกรม‎ (พณค.11)

หลักการเขียนโปรแกรม‎ (พณค.11)

Course

โปรแกรมฐานข้อมูล

โปรแกรมฐานข้อมูล

Course

การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้น

การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เบื้องต้น

จุดประสงค์รายวิชา1. เข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนท...
Course

การสร้างเว็บไซต์ (พณค.22)

การสร้างเว็บไซต์ (พณค.22)

Course

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น

 จุดประสงค์ของรายวิชา  เพื่อให้ 1. เข้าใจเกี่ยวกบ...
Course

การตัดต่อวีดิทัศน์ดิจิตอล

การตัดต่อวีดิทัศน์ดิจิตอล

Course

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

Course

การผลิตสื่อดิจิตอล(ชทลส.31)

การผลิตสื่อดิจิตอล(ชทลส.31)

1. จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้       &...
Course

โปรแกรมตารางงาน(กลุ่ม3)

โปรแกรมตารางงาน(กลุ่ม3)

Course

โปรแกรมตารางงาน(กลุ่ม1)

โปรแกรมตารางงาน(กลุ่ม1)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 1. เข้าใจหลักการทํางานของโปรแกรมตาร...
Course

โปรแกรมตารางงาน(กลุ่ม2)

โปรแกรมตารางงาน(กลุ่ม2)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้ 1. เข้าใจหลักการทํางานของโปรแกรมตาร...
Course

เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย

เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้   1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยว...
Course

ระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์

ระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์

           ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับคว...
Course

โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ

โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้1.  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกั...
Course

การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์G2

การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์G2

Course

โครงการ

โครงการ

Course

การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์

การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟต์แวร์

สมรรถนะรายวิชา1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์...
Course

การตัดต่อวีดิทัศน์ดิจิตอล

การตัดต่อวีดิทัศน์ดิจิตอล

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการและหลักการนำเสนองานทางด้านการจัดลำ...
Course

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การติด...
Course

ระบบจัดการฐานข้อมูล

ระบบจัดการฐานข้อมูล

Course

ความปลอดภัยและความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ

ความปลอดภัยและความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการด้านความมั่นคงและความเสี่ยงของระบบสา...
Course

เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูล

เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูล

เทคโนลยีระบบฐานข้อมูล
Course
Self enrolment

โครงการ

โครงการ

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้  1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างแล...
Course
Self enrolment

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   รหัสวิชา 3204-20...
Course

ภาษาอังกฤษครูนารี

ภาษาอังกฤษครูนารี

xxxxx
Course

บัญชีครูปาน

บัญชีครูปาน

Course

สอบมาตรฐานสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

สอบมาตรฐานสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี

Course