ข่าวและประกาศ

(No news has been posted yet)

Available courses

การจัดการธุรกิจ

การจัดการธุรกิจ

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการทั่วไป  ก...
Course

การบริหารจัดการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

การบริหารจัดการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

ศึกษาเกี่ยวกับ หลักการบริหารเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การวางแผนออกแบบระ...
Course

คู่มือฝึกอาชีพสำหรับนักศึกษา

คู่มือฝึกอาชีพสำหรับนักศึกษา

Course

การตัดต่อวีดิทัศน์ดิจิตอล

การตัดต่อวีดิทัศน์ดิจิตอล

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการและหลักการนำเสนองานทางด้านการจัดลำ...
Course

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การติด...
Course

ระบบจัดการฐานข้อมูล

ระบบจัดการฐานข้อมูล

Course

ความปลอดภัยและความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ

ความปลอดภัยและความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการด้านความมั่นคงและความเสี่ยงของระบบสา...
Course

เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูล

เทคโนโลยีระบบฐานข้อมูล

เทคโนลยีระบบฐานข้อมูล
Course
Self enrolment

โครงการ

โครงการ

จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้  1. เข้าใจขั้นตอนและกระบวนการสร้างแล...
Course
Self enrolment

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์   รหัสวิชา 3204-20...
Course